تبلیغات
mohitesabz - مطالب بهمن 1390

mohitesabz


خداوند بزرگ به تمام انسان ها نعمت های بزرگی بخشیده است. اوتمام انسان هارامی بیندوباآن


هامهربان است.


ماباید تامیتوانیم قدردان این نعمت هاباشیم.وازآن هابه خوبی استفاده كنیم.

نوشته شده در یکشنبه 23 بهمن 1390ساعت 03:22 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()

دارای مغزی به عنوان cpuاست كه شامل سه قسمت می باشد .
                        

 
نوشته شده در پنجشنبه 20 بهمن 1390ساعت 06:49 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()

                  13آبان روزی حماسه آفرین است ،دراین روز 3 واقعیه مهم اتفاق افتاد:

1. تبعید امام خمینی ازنجف تركیه.

2.تسخیرلانه ی جاسوسی آمریكا.

3.تظاهرات دانش آموزان ودانشجویاندرجلوی سفارت خانه ی آمریكا.

دراین روز عده ی زیادی به فرمان امام خمینی تظاهرات كردند.

امام بااین كه از ایران دور بودند امااز دورمردم را راهنمای می كردند.


نوشته شده در یکشنبه 16 بهمن 1390ساعت 03:56 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()

سلام ای پدرم. ای جان جانانم. ای رهبرم. ای راهنمایم. ای امامم

دلم وقلبم باتوگفتنی هادارد. آنگاه كه ظلمت تمام پهنه ی ایران راپوشانده بود تو بودی كه به پا خاستی واسرا فیل زمانه

شدی.وباراهنمای هایتمامردم رااز جهل ونادانی بیدار كردی.


وبارهنمای تو قیام كردیم و رژیم 2500 ساله ی شاهنشاهی را نابود ساختیم.


 

نوشته شده در یکشنبه 16 بهمن 1390ساعت 03:03 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()

22بهمن روزی حماسه آفرین است. انقلاب اسلامی ومردم ایران به رهبری امام خمینی نظام 2500ساله ی شاهنشاهی

راسرنگون كرد
امام به دنبال سقوط نهایی رژیم وعقب نشینی ارتش از مردم خواستند كه آرامش و نظم را مجددا برقرار كنند.


                                                                                         


نوشته شده در پنجشنبه 13 بهمن 1390ساعت 04:22 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()نوشته شده در پنجشنبه 13 بهمن 1390ساعت 03:52 ب.ظ توسط fateme qashqayi| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
Design By : Night Melody